CANTI

TESTO

LU CANNOLU SICILIANU (Silvestro - Vultaggio)

LU CANNOLU…SICLIANU
Testi: Giuseppe Vultaggio Musica: M° Giuseppe Silvestro

Chi notizia ‘mpurtanti chi ‘ntisi
ascutannu lu teleggiornali
“…cari amici si ferma la crisi:
un eventu chi ‘un c’èsti l’uguali!
Cu scummissa di granni pritisi,
cu l’aiutu di genti speciali,
si pripara nta un beddu paisi
lu cannolu: la cura a ogni mali!”

Ascuta sti cunsigghi
e pigghiatilli a volu,                (da ripetere due volte)
si senti li “cattigghi”:
ci voli…lu cannolu!

Donna Sara ‘un’appena lu senti,
voli fari pi prima la prova…
idda è licca chi ‘un ávi chiù denti
ma su’ anni oramai chi ‘un ni trova.
Nun vi cuntu di Nedda li stenti,
va dicennu chi siddu lo scova,
si l’accatta pagannu un prisenti…
e vi giuru chi ‘un’è cosa nova!

Ascuta sti cunsigghi
e pigghiatilli a volu,                  (da ripetere due volte)
si senti li “cattigghi”:
ci voli…lu cannolu !

C’è la genti chi curri a cascati
picchì voli capíri com’è
nun curriti ci dicu, chi fati?
Cca ni niatri problemi ‘un ci n’è…
cca ‘n Sicilia nta tutti li strati
"pasticceri" ci su’ a tinchitè,
s’’un cririti viniti e…tastati:
cca ‘u cannolu, è lu megghiu chi c’è!

Ascuta sti cunsigghi
e pigghiatilli a volu,                 (da ripetere due volte)
si senti li “cattigghi”:
ci voli…lu cannolu!ALLEGATINEWSLETTER

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO